SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Instagram
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Complexo Medioambiental de Cerceda

Print this pagePrint this pagePrint this page

COMPLEXO MEDIOAMBIENTAL DE CERCEDA

Emprazado no municipio de Cerceda, na provincia da Coruña, constitúe o epicentro da actividade industrial de Sogama, centralizándose no mesmo o tratamento dos residuos urbanos producidos polos 295 concellos adscritos ao modelo de xestión impulsado por esta empresa pública, que se sustenta sobre a aplicación prioritaria da estratexia dos tres erres (Redución, Reutilización e Reciclaxe) e a Recuperación Enerxética da parte non reciclable.

As dúas fraccións de residuos que se atopan baixo a competencia de Sogama procésanse nesta infraestrutura: bolsa amarela (envases de plástico, latas e briks procedentes da recollida selectiva do contedor amarelo) e bolsa negra (refugallos correspondentes ao contedor verde convencional).

Construído sobre unha superficie de 65 hectáreas e con capacidade para tratar 1.000.000 de toneladas de residuos anuais, o Complexo Medioambiental de Cerceda está conformado por unha serie de plantas, cada unha delas cun cometido específico, que encadean de forma secuenciada e harmoniosa todas as fases polas que circula o residuo para a súa posta en valor, ben propiciando a súa reciclaxe, no  caso dos materiais susceptibles de ser reciclados, ben recuperando a enerxía eléctrica contida nos non reciclables.

A parte do lixo non reciclable nin valorizable enerxeticamente, desvíase ao vertedoiro controlado de Areosa, ubicdo a poucos quilómetros do Complexo, prevendo que a entidade alcance no ano 2020 o vertido técnico cero (10%), circunstancia que lle permitirá dar debido cumprimento ás directrices europeas con 15 anos de antelación.

INSTALACIÓNS QUE CONFORMAN O COMPLEXO MEDIOAMBIENTAL

Complexo Medioambiental de Cerceda

PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES LIXEIROS (PCLAS)

Nesta instalación recíbense os materiais que conforman a bolsa amarela, isto é, envases de plástico, latas e bricks, para ser separados de forma automática por tipoloxías. Tralo seu prensado e embalado independente, remítense aos centros recicladores para a súa transformación en novos produtos.

PLANTA DE RECICLAXE, TRATAMENTO E ELABORACIÓN DE COMBUSTIBLE (PRTE)

Remodelada no ano 2019, recepciona a bolsa negra para proceder ao seu tratamento, que transcorrerá por varias etapas. Sérvese para isto de 3 liñas de pretratamento con capacidade unitaria para 60 toneladas/hora, outros tantos equipos abrebolsas de última xeración (un por liña) e 6 trómeles de triaxe que permiten clasificar fraccións de distinta granulometría para ser sometidas posteriormente a unha nova selección automática a través da cal se recuperan ata 11 tipos de material.

Os sobretamaños sepáranse no tromel primario, podendo triturar unha parte deste material para a súa transformación en combustible.  O resto pasa a un abrebolsas, liberando os residuos para proceder á súa clasificación.

A fracción menor de 90 mm, cun alto contido en materia orgánica, sepárase no tromel secundario, atravesando posteriormente dúas liñas de tratamento para o seu secado e selección automática de metais férricos, aluminio e vidro, que son remitidos aos centros de reciclado. O resto de material, xa seco, utilízase como combustible.

A fracción comprendida entre 90 e 400 mm, envíase á nova Planta de Clasificación de Materiais(PCM) mediante unha cinta transportadora.

Separadores tipo Overband e Foucault permiten recuperar, respectivamente, os metais férricos e o aluminio. Para a separación do vidro utilízanse separadores ópticos.

PLANTA DE COXERACIÓN (PCOG)

Participa no proceso subministrando a calor necesaria para a fase de secado da fracción fina non reciclable.

PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIAIS (PCM)

A fracción comprendida entre os 90 e os 400 mm procedente da PRTE, trátase na Planta de Clasificación de Materiais. A instalación conta con 5 trómeles de selección para a segregación das seguintes fraccións.

  • 90 mm e 250 mm. Envíase a un separador balístico onde se selecciona por formas (planares e rodantes)
  • 250 mm e 400 mm. Alimenta un pretriturador no que se ve reducido o seu tamaño para mellorar a separación

A instalación dispón de 4 liñas de clasificación de planares con 2 separadores ópticos por liña (8 separadores ópticos en total) para recuperar papel e cartón, plástico filme, plástico ríxido e bricks.

Conta igualmente con 4 liñas de clasificación de rodantes con 4 ópticos por liña (16 separadores ópticos en total) para a segregación dos diferentes tipos de plásticos, ademais dun separador magnético para os metais férricos.

O rexeitamento da cascada de ópticos atravesa un separador de indución para a recuperación do aluminio.

O fluxo de lixeiros e planares, conformado fundamentalmente por plástico filme e papel/cartón, son recuperados mediante aspiración e tecnoloxía óptica respectivamente.

O fluxo de rodantes, integrado por plásticos e bricks, entre outros, son tamén seleccionados mediante ópticos, recuperando desta forma os distintos plásticos en función da súa composición (PET, PEAD, bricks, polipropileno, poliestireno e plástico mixto), ademais de papel/cartón de carácter rodante, como é o caso das caixas.

O proceso culmina co labor dos operarios nunha cabina de triaxe para o control de calidade.

Os materiais recuperados son prensados e embalados para a súa remisión aos centros recicladores, mentres que o rexeitamento é triturado e utilizado como combustible.

Esta planta, enmarcada na industria 4.0, comezou a operar en novembro de 2018 e incorpora os últimos avances tecnolóxicos existentes no ámbito da automatización, as comunicacións e os sistemas de información.

PLANTA TERMOELÉCTRICA

Coas fraccións de rexeitamentos (residuos non reciclables) da PRTE e a PCM, acondiciónase un Combustible Derivado de Residuos (CDR) que alimenta a planta termoeléctrica para producir electricidade equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. Esta instalación conta cunha potencia instalada de 50 MW/h.

O Complexo Medioambiental está dotado de importantes medidas de control e de protección ambiental, tanto a nivel de emisións como de depuración de augas, que garanten o rigoroso cumprimento da esixente normativa aplicable. A actividade industrial desenvolvida no mesmo lévase a cabo coas tecnoloxías máis innovadoras que permiten compatibilizar a operativa desta infraestrutura coa protección da contorna e a saúde pública.