SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Instagram
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Política de privacidade

Print this pagePrint this pagePrint this page

En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de SOCIEDADE GALEGA DO MEDIOAMBIENTE, S.A., co fin de poderlle prestar os nosos servizos, así como para mantelo informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que a non cumprimentación de ditos campos impedirá ao USUARIO  gozar dalgúns dos Servizos e informacións ofrecidas na Web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

SOCIEDADE GALEGA DO MEDIOAMBIENTE, S.A. cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

SOCIEDADE GALEGA DO MEDIOAMBIENTE, S.A. adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos).

No caso de que o USUARIO  facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente cláusula, de acordo co  establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos.

SOCIEDADE GALEGA DO MEDIOAMBIENTE, S.A. como responsable da Actividade de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, o USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao domicilio social, achegando copia do DNI ou Pasaporte.