Idiomas

Retribucións persoal art. 10 da Lei 1/2016 de 18 de xaneiro

Print this pagePrint this pagePrint this page

Salarios dos altos cargos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, de conformidade co artigo 10 da Lei 1/2016 de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno

RETRIBUCIÓNS 2022 PERSOAL ALTA DIRECCIÓN SOGAMA

Presidente: 79.953 € (salario bruto anual)

Director Xeral: 69.780,36 € (salario bruto anual)

As cantidades referenciadas son brutas, sen descontos por IRPF ou Seguridade Social.

A dieta en concepto de asistencia ao Consello de Administración por parte dos seus membros  ascende a 165,75 euros por sesión, excepto no caso do Presidente, Javier Domínguez Lino, que renunciou á mesma.

A retribución do Secretario do Consello (non Conselleiro) ascende a 300 euros por sesión.