Transparencia e bo goberno

Convocatoria de procesos selectivos

Información referida a convocatoria de procesos selectivos
Proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, de 28 de decembro
Resolución convocatoria
Bases
Bases Sogama concurso de méritos
Anexo I
Anexo III
Acta e resolución
Acta constitución Comisión de Selección
Resolución aprobación de listaxes provisionais
Proceso de selección para o posto de Xefa/e de Explotación
Bases de contratación
Acta valoración méritos e experiencia
Acta constitución comisión selección e admisión candidatos
Acta data entrevista persoal
Lista candidatos admitidos
Resolución proceso de selección
Proceso de selección para o posto de Xefe/a de Área Técnica pola quenda de promoción interna
Bases
Bases de contratación
Actas da Comisión de Selección
Outros documentos
Lista de admitidos e excluídos
Puntuacións fase de concurso
Puntuacións finais
Resolución do proceso
Preferencias de cookies